/Files/images/DSCF9210.jpg /Files/images/DSCF9238.jpg /Files/images/DSCF9234.jpg /Files/images/DSCF9218.jpg


Терміни і етапи проведення дослідно-експериментальної роботи:

I.Організаційно-підготовчий етап (грудень 2012 р. – грудень 2013 р.)

- визначення та наукове обґрунтування теми, мети та завдань дослідно-експериментальної роботи; організація науково-методичної підтримки експерименту;

- вивчення та аналіз педагогічного досвіду з проблеми дослідно-експериментальної роботи; організація науково-методичної підтримки експерименту;

- розробка нормативно-правового забезпечення науково - експериментальної роботи;

- визначення та уточнення функціональних обов'язків членів педагогічного колективу та батьків учнів, представників місцевої громади щодо вирішення завдань експерименту;

- налагодження співпраці із науковцями, викладачами ВНЗ м.Києва, соціально-психологічними службами, засобами масової інформації, із педагогічними колективами шкіл-партнерів в Україні, за рубежем із системи наступності розвитку цінностей особистості учня в освітньо-виховному просторі;

- обґрунтування, розробка індивідуального штатного розпису гімназії;

- обґрунтування, розробка індивідуального навчального плану гімназії;

- обґрунтування кошторису витрат для забезпечення реалізації програми дослідно-експериментальної роботи;

- формування творчих груп педагогів за темою науково-експериментальної роботи, підготовка і проведення педагогічних, науково-методичних рад, тренінгів та проблемно-пошукових семінарів для педагогічних працівників;

- створення творчих груп по розробці програм, навчально-методичних комплексів з проблематики розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів;

- обґрунтування управління інноваційними процесами в ході дослідно-експериментальної роботи;

- визначення рівня підготовленості педагогічного колективу до розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів;

- науково-методична робота з підготовки педагогів до реалізації завдань дослідно-експериментальної роботи;

- вивчення морально-психологічного клімату в учнівських колективах початкової, основної, старшої школи гімназії;

- підведення підсумків першого організаційно-підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи.

II.Концептуально-діагностичний етап (грудень 2013 р. – грудень 2015 р.)

III.Формувальний етап (грудень 2015 р. – грудень 2017 р.)

IV.Узагальнювальний етап (грудень2017 – грудень 2018 р.)

V.Коригувальний етап (січень - грудень 2019 р.)

Наукове забезпечення дослідно-експериментальної роботи:

Науковий керівник експерименту:

Кизенко Василь Іванович –докторант лабораторії дидактики Інституту педагогіки НАПН України, старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук.

Наукові консультанти експерименту:

Бех Іван Дмитрович –директор Інституту проблем виховання НАПН України, доктор психологічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України.

Кириленко Світлана Володимирівна– начальник відділу інноваційних технологій та дослідно-експериментальної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, кандидат педагогічних наук;

Васьківська Галина Олексіївна– завідувачка лабораторії дидактики Інституту педагогіки НАПН України, старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук;

Редько Валерій Григорович -завідувач лабораторії навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України, старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук;

Паламар Світлана Павлівна -завідувачка лабораторії літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України, старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук.

Координатор:

Павлова Людмила Михайлівна –провідний спеціаліст відділу інноваційних технологій та дослідно-експериментальної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Мета дослідження.

Теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити інноваційну модель розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів Київської гімназії східних мов №1.

Гіпотеза дослідження:реалізувати в педагогічній практиці модель розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів можна продуктивніше, якщо аналізовану інноваційну модель здійснювати за допомогою:

- врахування світоглядно-духовного, культурно-мовного, громадянського досвіду учнів, набутих моральних цінностей у навчально-виховному просторі гімназії у початковій, основній, старшій школі;

- розробки виховних, індивідуальних програм та індивідуальних карт просування культурно-мовного та морально-громадянського досвіду набуття ціннісних орієнтацій особистості;

- запровадження консультативно-інформативної, тренінгової, проектної діяльності з учасниками навчально-виховного процесу гімназії;

- дотримання сукупності організаційних, психолого-педагогічних умов, що забезпечують системність та цілеспрямованість духовно-розвивального, культурно-мовного та морально-громадянського потенціалу розвитку учнів в освітньо-виховному процесі, ознайомлення батьків із основними напрямами розвитку цінностей учнів з урахуванням соціокультурних чинників; безперервність діагностичної роботи у навчально-виховній діяльності вчителів , класних керівників, вихователів ГПД; взаємодія педагогічного колективу гімназії з носіями іноземних мов, із батьками як носіями культурно-мовних та морально-громадянських цінностей особистості; використання змісту гімназійних предметів у т.ч. іноземних (східних, англійської) мов, виховної сфери гімназії в набутті учнями життєвих компетентностей, іншомовної культурологічної компетентності на базі інших етнокультур для міжкультурного діалогу, міжкультурної взаємодії;

Відповідно до мети та гіпотези сформульовано завдання:

- теоретично обґрунтувати змістовно-функціональні компоненти системи наступності розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей в освітньо-виховному просторі гімназії;

- підготувати педагогічних працівників до роботи в системі інноваційної моделі розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів;

- виявити та експериментально перевірити організаційні, психолого-педагогічні умови забезпечення наступно-перспективних зв'язків початковою, основною, старшою школами у розвитку цінностей учнів як якостей особливості, із врахуванням психологічних особливостей і можливостей школярів;

- визначити особливості управління процесом особистісно орієнтованої освіти та особистісно орієнтованого виховання у системі розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів в початковій, основній, старшій школі у гімназії;

- розробити комплекс діагностичних методик для діяльності за індивідуальними картами просування культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів;

- виявити ефективні методи педагогічного процесу по розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів початкової, основної, старшої школи у гімназії .

Об'єкт дослідження– предмети інваріантної, варіативної складової навчального плану, виховна діяльність, освітньо-виховний простір гімназії, науково-методичне, психологічне забезпечення розвитку цінностей учнів.

Предмет дослідження– теоретично-методичне обґрунтування та науково-методичне забезпечення інноваційної моделі розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів.

Методи дослідження:

- теоретичні – теоретичний аналіз наукової літератури для з'ясування сутності навчально-виховної системи з розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів; порівняння, синтез, індукція та дедукція, класифікація, систематизація й узагальнення отриманих даних;

- емпіричні – анкетування, бесіда, вивчення індивідуального навчального плану, програм навчальних предметів спеціальних курсів, курсів за вибором, факультативних курсів, виховних програм з розвитку цінностей школярів, нормативно-правової документації, спостереження, інтерв'ю, опитування, тестування, оцінювання;

- математичні та статистичні – аранжування, моделювання, обробка одержаних даних із використанням комплексу програмного забезпечення для прогностичної аналітики PASW Statistics;

- основний метод дослідження: педагогічний експеримент.

Практична значущість дослідження.

Результати дослідження доцільно буде застосовувати у процесі розробки нових навчальних програм, навчально-методичних посібників і рекомендацій для педагогічних робітників загальноосвітніх навчальних закладів різних типів, що сприятиме підвищенню ефективності і результативності навчально-виховного процесу; у процесі підвищення професійної майстерності педагогів загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти; у навчальному процесі вищих навчальних закладів, що забезпечить умови ефективної підготовки педагогів до етнокультурного, полікультурного, морально-громадянського виховання учнів, що в сукупності сприятиме підвищенню результативності педагогічної діяльності, вирішенню стратегічних завдань національної системи освіти.

Вірогідність результатів експериментузабезпечуватиметься коректним використанням статистичних даних та їх математичною обробкою; застосуванням різних методів дослідження, які доповнюють і корегують один одного; систематичним моніторингом експерименту: впровадженням отриманих результатів у педагогічну практику, а також підтверджуватимуться на всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях, проблемно-наукових, психолого-педагогічних семінарах.

Last modified on Неділя, 10 листопада 2013, 21:01
Кiлькiсть переглядiв: 162